Warunki korzystania z usług w serwisie - DrugiKrok.pl - bezpłatne, anonimowe kursy internetowe, które pomogą Ci w walce z uzależnieniem. Rozpocznij już teraz!

Warunki korzystania z usług w serwisie

Warunki korzystania z usług w serwisie DrugiKrok.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 luty 2024

Spis treści

 1. Przedmiot
 2. Definicje
 3. Zasady dostępu Użytkowników do zasobów Serwisu / Rejestracja Użytkownika
 4. Zobowiązania Administratora Serwisu
 5. Zobowiązania Użytkownika
 6. Zablokowanie dostępu do Serwisu
 7. Odpowiedzialność stron
 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu / Klauzula informacyjna
 9. Postanowienia końcowe

I. PRZEDMIOT

Niniejsze "Warunki korzystania z usług w serwisie https://drugikrok.pl” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z usług umownych, tj. treści i funkcjonalności oferowanych w ramach kursów internetowych zamieszczonych na stronie https://drugikrok.pl.

Korzystanie z usług odbywa się zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu wraz z zachowaniem zasad wynikających z Regulaminu (https://drugikrok.pl/info/regulamin-serwisu)

II. DEFINICJE

Zwroty użyte w "Warunkach korzystania z usług w serwisie https://drugikrok.pl” (dalej jako ”Warunki”) oznaczają:

Stowarzyszenie DeoLink (dalej: DeoLink) / Administrator Serwisu – stowarzyszenie rejestrowe z siedzibą w Wiśle (43-460), ul. Malinka 65D/2, https://deolink.org, numer KRS 0000160777, NIP 5481580840.

Serwis – strona internetowa https://drugikrok.pl

Zasoby Serwisu – oznaczają treści i usługi udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach, w szczególności jego część otwartą oraz wymagającą rejestracji (Usługi umowne).

Usługa umowna – każdy kurs dostępny w Serwisie, z którego korzystanie odbywa się w oparciu o umowę zawieraną między Użytkownikiem a administratorem Serwisu, na zasadach opisanych w niniejszych „Warunkach korzystania z usług w serwisie https://drugikrok.pl”

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca Profil Użytkownika, korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszych Warunkach. Oprócz uczestników kursów do Użytkowników zaliczamy także wolontariuszy i współpracowników Administratora Serwisu realizujących wsparcie podczas korzystania z Usług Umownych (odpowiadanie na pytania uczestników kursów).

Profil Użytkownika – wydzielona w ramach Serwisu, szyfrowana przestrzeń, dostępna tylko dla osoby, która go utworzyła (rejestracja Użytkownika), poprzez podanie loginu (adres e-mail) oraz nadanie hasła. W Profilu zapisane są dane Użytkownika oraz historia korzystania z Usług Umownych.

Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

III. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU / REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA.

 • Dostęp do części zasobów serwisu z informacjami o Usługach Umownych oraz technicznych i organizacyjnych aspektach nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.
 • Dostęp do Usług Umownych uzależniony jest od rejestracji użytkownika w systemie Serwisu, która przebiega według następującego schematu:
  • Wariant I: Rejestracja poprzez serwis
   • Osoba odwiedzająca Serwis wybiera dany kurs klikając na przycisk „Zapisz się”
   • Osoba odwiedzająca Serwis wpisuje w odpowiednie pola swój adres e-mail, nadaje hasło dostępu oraz zaznajamia się z warunkami umowy korzystania z kursu (Usługi Umownej) dostępnymi pod podanym linkiem.
   • Profil Użytkownika jest utworzony, zaś Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego kursu (Usługi Umownej) oraz możliwość zapisania się na każdy inny kurs dostępny w Serwisie – bez konieczności ponownej rejestracji w Serwisie.
  • Wariant II - rejestracja z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów
   • Serwis udostępnia możliwość zarejestrowania konta z pomocą zewnętrznych serwisów, jak na przykład Facebook. Ich liczba może się zwiększać wraz z czasem. 
 • W przypadku niektórych Usług umownych oraz ewentualnych potrzeb zgłaszanych przez Użytkownika (takich jak wysyłka materiałów w wersji papierowej) niezbędne może być podanie wybranych danych dodatkowych, np.:
  • Imię lub pseudonim (tzw. nickname / nick)
  • Adres e-mail
  • Uwagi – pole do dowolnego wpisu wg uznania Użytkownika
 • Utworzenie Profilu Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a administratorem Serwisu. Przedmiotem umowy jest korzystanie z Usług Umownych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach.
 • W sytuacjach awaryjnych dostęp do profilu użytkownika może mieć również główny administrator Serwisu.
 • Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV.  ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA SERWISU

 • Administrator Serwisu zapewnia osobom odwiedzającym Serwis oraz aktywnym Użytkownikom nieodpłatny dostęp do właściwej im części zasobów – na czas nieoznaczony.
 • W przypadku braku logowania się Użytkownika do Profilu użytkownika przez okres przekraczający 12 miesięcy administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dezaktywacji Profilu (usunięcia konta Użytkownika w Serwisie) – po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o takim zamiarze.
 • Administrator Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie VIII niniejszych Warunków.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Warunków oraz dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty – w celu skorzystania z Usługi umownej.
 • W celu wykorzystania danych oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się w Serwisie – zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają – w sposób inny niż korzystanie z Usługi umownej, Użytkownik jest zobowiązany uzyskać każdorazowo zgodę osoby uprawnionej do reprezentowania Administratora Serwisu. W celu uzyskania zgody należy zgłosić pisemny wniosek (pocztą tradycyjną lub e-mail) na adres kontaktowy podany w Serwisie.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji (danych osobowych) w procesie rejestracji.
 • Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania swojego indywidualnego hasła w tajemnicy, a także do zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych użytkowników.
 • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji.
 • Użytkownik zobowiązany jest do niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu.
 • Jeżeli format Usługi umownej umożliwia lub zakłada opcję zapraszania do udziału lub podzielenia się treścią kursu przez Uczestnika z osobą trzecią - co będzie wiązać się z podaniem danych osobowych, np. w postaci imienia i adresu e-mail tej osoby, Uczestnik musi wcześniej uzyskać pewność, że osoba trzecia wyraża na to zgodę.
 • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących.
 • Użytkownik zobowiązany jest do niepodszywania się pod inne osoby.

VI. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  • podania nieprawdziwych danych osobowych,
  • udostępnienia własnego loginu i/lub hasła osobom trzecim,
  • naruszenia dobrych obyczajów, w tym co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora Serwisu.
 • Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy korzystania z Usługi Umownej.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 • Administrator Serwisu nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemów informatycznych bądź systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 • Odpowiedzialność Administratora Serwisu, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 • Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby proponowane treści były jak najlepsze i niosły maksymalną korzyść dla Użytkownika. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania bądź przydatność Zasobów Serwisu do celów zakładanych przez Użytkownika, jak też za brak funkcjonalności, która nie została wyraźnie objęta szczegółowym zakresem danej Usługi Umownej. Zastrzegamy, że celem Serwisu nie jest świadczenie usług profesjonalnej terapii uzależnień, psychoterapii czy interwencji kryzysowej. W takich przypadkach polecamy kontakt z właściwymi instytucjami lub organizacjami – dane kontaktowe wybranych z nich można znaleźć w Zasobach Serwisu. Jednocześnie Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za metody, jakość i efekty usług świadczonych przez te podmioty, gdyż są one od Administratora Serwisu całkowicie niezależne.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie.
 • Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu i/lub hasła.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 • Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w Serwisie, przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w DeoLink.
 • Uznaje się, że aktywowanie i utrzymywanie Profilu Użytkownika oznacza utrzymywanie przez Użytkownika stałego (regularnego) kontaktu ze DeoLink (Administratorem Serwisu), co stanowi podstawę ewentualnego przetwarzania danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679).
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.
 • Informacja o ewentualnych transferach danych osobowych do krajów trzecich w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków.
 • Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z Serwisu jest realizowane w szczególności poprzez skorzystanie z funkcjonalności „Edycja profilu - usuń konto użytkownika”. 
 • Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z Serwisu. Dane profilowe Użytkownika oraz wszystkie wiadomości z kursów indywidualnych są usuwane, a w kursach, w których uczestniczyły inne osoby, dane Użytkownika są zanonimizowane.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W przypadku zmiany niniejszych Warunków ich doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu.
 • Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
 • https://drugikrok.pl/kontakt
 • Spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi Umownej będą rozstrzygane polubownie.
 • W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę DeoLink.

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonując zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) każdego Użytkownika Serwisu informuje się, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DeoLink z siedzibą w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2, numer KRS 0000160777, NIP 5481580840 (dalej jako: Administrator danych)
 • Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@deolink.org lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
 • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
  • Umożliwienia wzięcia udziału w kursie (wykonanie Usługi Umownej) na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii - art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane, poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;
  • Inicjowania późniejszych kontaktów z Użytkownikiem jako osobą korzystającą z treści oferowanych przez Administratora danych w celu informowania o innych usługach i wydarzeniach, którymi Użytkownik może być zainteresowany, a także w celu prowadzenia analiz zmierzających do doskonalenia oferty i procesu obsługi Użytkownika, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. realizacji działań stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • Jeżeli w realizacji Usługi umownej zachodzi sytuacja, o której mowa w punkcie V.11., DeoLink przekazuje osobie trzeciej informację o przetwarzaniu jej danych osobowych - w trybie przewidzianym w art. 14 Rozporządzenia 2016/679.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi umownej – do czasu usunięcia Profilu Użytkownika lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dla których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. W szczególnych sytuacjach dane mogą być przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym do upływu terminu:
  • przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
  • obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych. Obowiązuje okres najdłuższy.
 • W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
  • W każdym przypadku:
   • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679; 
   • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679 – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2-3 Rozporządzenia 2016/679;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679 oraz prawo, by nie podlegać decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutków prawnych, a opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 Rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do żądania usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679 – jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (tj. sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego);
 • Jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: 
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679 – tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679 – tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
  • prawo niepodlegania decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutki prawne, a opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 Rozporządzenia 2016/679 – tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jako że w każdym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka inna niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do utworzenia Profilu Użytkownika jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Usługi Umownej;
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz statystycznych mogą być będą przekazywane do krajów trzecich, w związku z korzystaniem przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie z systemów i narzędzi informatycznych dostarczanych przez organizacje działające w skali globalnej. W każdym takim przypadku Administrator gwarantuje istnienie niezbędnych środków ochrony danych w postaci stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub korzystania z przetwarzania danych przez kraje, dla których Komisja Europejska wydała decyzję o zapewnianiu odpowiedniego stopnia ochrony. Szczegółowy wykaz takich ewentualnych transferów zawiera zamieszczona poniżej „Informacja Administratora danych o transferze danych do krajów trzecich”.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu (np. w celu przesłania e-maila z propozycją kolejnego kursu), natomiast nie będziemy podejmować żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Pani/Pana osobę.

Załącznik nr 2 Informacja Administratora danych o transferze danych do krajów trzecich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 obowiązkiem Administratora danych jest – gdy ma to zastosowanie – podanie informacji o:

 • zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

W nawiązaniu do powyższego Stowarzyszenie DeoLink z siedzibą w Wiśle, ul. Malinka 65D/2 (43-460), dalej także jako „Administrator danych”, informuje, że w toku świadczonych usług i dostarczania treści istnieje prawdopodobieństwo transferu gromadzonych danych osobowych (także metadanych) użytkowników lub kontrahentów lub darczyńców do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym dane mogą być udostępniane, wraz ze wskazaniem celu przetwarzania oraz informacji dotyczących sposobu ich zabezpieczenia zawiera poniższa tabela:

Nazwa podmiotu – kraj siedziby Cel przetwarzania Rodzaj zabezpieczeń, sposób uzyskania kopiizabezpieczeń lub miejsce ich udostępnienia
Salesforce.com, Inc. (USA)  Utrzymanie (techniczne) baz danych użytkownikówtreści i usług dostarczanych przez Administratora, jego kontrahentów orazdarczyńców 1) Zapisy umowy o powierzeniu przetwarzania danych:https://www.salesforce.com/con...2) Standardowe klauzule umowne (poprawka do umowy powierzenia)https://www.salesforce.com/con...3) Wiążące reguły korporacyjnehttps://www.salesforce.com/con... 
Google LLC (USA) Prowadzenie analiz ruchu (zachowania użytkowników) na stronach internetowych oraz skuteczności kampanii marketingowych (GoogleAnalytics)  1) Decyzje Komisji Europejskiej uznające adekwatny poziom zabezpieczeń dla kraju/organizacji międzynarodowej oraz Standardowe klauzule umownehttps://policies.google.com/pr...2) Opis zabezpieczeń i zgodności z RODO, w tym sposób wykorzystania standardowych klauzul umownych:https://business.safety.google...3) Bezpieczeństwo danych dla usługi Google Adshttps://business.safety.google... 
Meta (poprzednio: Facebook) (USA)  Wykorzystanie mechanizmu logowania do usług zapomocą konta użytkownika utworzonego w serwisie Facebook. 1) Standardowe klauzule umownehttps://www.facebook.com/help/...2) Informacja oficera bezpieczeństwa danych o bezpiecznym transferze danychhttps://about.fb.com/news/2021...